Dokumenta

Ovde možete pronaći dokumenta koja regulišu oblast visokog obrazovanja, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

Međunarodna dokumenta

Nacionalni zakoni i podzakonski akti

Univerzitetska dokumenta

Strategija razvoja doživotnog učenja

Statut Konus-a

Pravilnik o radu univerzitetskog ombudsmana

Etički kodeks nastavnika Univerziteta u Kragujevcu

Etički kodeks Univerziteta u Novom Sadu

Kodeks profesionalne etike Univerzitet u Beogradu

Kodeks profesionalne etike Univerziteta u Nišu

Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o radu Univerzitetskog suda časti Univerziteta u Kragujevcu

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Beogradu

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti studenata Univerziteta u Nišu

Pravilnik o displinskoj  odgovornosti studenata Univerziteta u Kragujevcu

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Novom Sadu

Pravilnik o izboru članova suda časti Univerziteta u Kragujevcu

Pravilnik o radu odbora za etička pitanja Univerziteta u Novom Sadu

Pravilnik o radu Suda časti Univerziteta u Kragujevcu

Pravilnik o radu Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu

Odluka o osnivanju univerzitetskog centra za kvalitet u Novom Sadu

Odluka o osnivanju univerzitetskog centra za razvoj obrazovanja u Novom Sadu

Pravilnk o izdavačkoj delatnosti Univerziteta u Nišu

Pravilnik o nastavnoj literaturi Univerziteta u Beogradu

Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta na Univerzitetu u Kragujevcu

Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta na Univerzitetu u Nišu

Pravilnik o radu Centra za unapređenje kvaliteta Univerziteta u Nišu

Pravilnik o radu Univerzitetskog centra za razvoj obrazovanja Univerziteta u Novom Sadu

Pravilnik o samovrednovanju na Univerzitetu u Kragujevcu

Pravilnik o samovrednovanju Univerziteta u Beogradu

Pravilnik o udžbenicima na Univerzitetu u Kragujevcu

Pravilnik o udžbenicima na Univerzitetu u Nišu

Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta Univerzitetu u Beogradu

Pravilnik o radu odbora za obezbeđivanje kvaliteta na Univerzitetu u Novom Sadu

Pravilnik o samovrednovanju Univerziteta u Novom Sadu

Sistem za obezbeđivanje kvaliteta na Univerzitetu u Kragujevcu

Strategija obezbeđenja kvaliteta na Univerzitetu u Kragujevcu

Strategija obezbeđivanja kvaliteta na Univerzitetu u Beogradu

Strategija obezbeđivanja kvaliteta na Univerzitetu u Nišu

Pravila doktorskih studija Univerziteta u Novom Sadu

Pravilnik o doktorskim studijama Univerziteta u Beogradu

Pravilnik o donošenju studijskih programa na Univerzitetu u Kragujevcu

Pravilnik o mobilnosti studenata i prenošenju ESPB Univerziteta u Beogradu

Pravilnik o mobilnosti studenata i akademskom priznavanju perioda mobilnosti Univerziteta u Novom Sadu

Pravilnik o mobilnosti studenata i prenošenju ESPB bodova Univerziteta u Kragujevcu

Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu Univerziteta u Beogradu

Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu Univerziteta u Kragujevcu

Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu Univerziteta u Nišu

Pravilnik o upisu na studije drugog i trećeg stepena Univerziteta u Beogradu

Pravilnik o upisu na studije prvog stepena Univerziteta u Beogradu

Pravilnik o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Kragujevcu

Pravilnik o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Nišu

Pravilnik o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Novom Sadu

Pravilnik o studentskom vrednovanju kvalteta studija i pedagoškog rada nastavnika Univerziteta u Kragujevcu

Pravilnik o studentskom vrednovanju kvaliteta studija Univerziteta u Nišu

Pravilnik o vrednovanju pedagoškog rada nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu

Pravilnik o studentskoj evaluaciji studija i pedagoškog rada nastavnika Univerziteta u Novom Sadu

Akt o reorganizaciji Univerziteta u Novom Sadu

Akt o reorganizaciji Univerziteta u Kragujevcu

Izmena poslovnika Saveta Univerziteta u Beogradu

Izmena poslovnika Senata Univerziteta u Beogradu

Izmene i dopune Statuta Univerziteta u Kragujevcu

Odluka o reorganizaciji Univerziteta u Beogradu

Odluka o reorganizaciji Univerziteta u Nišu

Odluka o izmenama Statuta Univerziteta u Beogradu

Odluka o izmeni i dopuni Statuta Univerziteta u Beogradu

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Univerziteta u Beogradu

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Univerziteta u Beogradu

Poslovnik Saveta Univerziteta u Beogradu

Poslovnik Saveta Univerziteta u Kragujevcu

Poslovnik Senata Univerziteta u Beogradu

Poslovnik Senata Univerziteta u Kragujevcu

Statut Univerziteta u Beogradu

Statut Univerziteta u Kragujevcu

Statut Univerziteta u Nišu

Statut Univerziteta u Novom Sadu